Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Arbetsterapi

Arbetsterapi

Tack till Clare Nicholson, arbetsterapeut och klinisk specialist, från The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, London för ditt bidrag till denna hemsida. Clare förklarar hur hon använder arbetsterapi i multidisciplinär behandling för patienter med funktionella neurologiska symtom (uppdaterad januari 2020). I juli 2020 ledde Clare publikationen av en konsensusrekommendation för arbetsterapeuter i Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Du kan ladda ner artikeln här.

Vad är arbetsterapi?

Det främsta målet med arbetsterapi är att möjliggöra delaktighet i dagliga livet så att personer kan utföra vad de behöver och vill göra. “Arbete” i arbetsterapi handlar inte bara om det betalda arbetet man utför på sitt jobb, utan även alla övriga aktiviteter som innefattas i en dag. Exempelvis att duscha, klä på sig, förbereda en måltid, hushållsarbete, ta hand om barn, fritidsaktiviteter, shopping, åka kollektivt eller bil etc. Arbetsterapeuter kan hjälpa personer med nedsatt funktionsförmåga (på ett liknande sätt som fysioterapeuter), men de kan även finnas behjälpliga vid symtom såsom trötthet, smärta, funktionella anfall, och nedsatt kognitiv förmåga exempelvis. Arbetsterapeuter jobbar med personer som har FNS för att kartlägga symtomens påverkan på utförandet av dagliga aktiviteter. Behandlingen baseras på de mål som personen med FNS formulerar tillsammans med terapeuten. Personen med FNS arbetar sedan tillsammans med arbetsterapeuten för att utveckla strategier för att kunna delta i aktivitet, förbättra förmåga till utförande, självständighet och självförtroende. 

Att sätta mål

Att sätta mål är en viktig del av rehabilitering vid FNS och arbetsterapeuter kan vara behjälpliga med att sätta realistiska och uppnåbara mål. Noggrant graderade mål kan hjälpa personer att bygga självförtroende till sin egen förmåga och utveckla sin förmåga i snabbare takt. 

Exempel: 

Steg ett:

Identifiera dina mål och skriv ned dem. Det kan vara bra att skriva ner både tidsmässigt korta och långa mål, exempelvis veckovis, 1, 3, 9, 12 månaders mål. Andra föredrar att sätta mål i flexibla tidsramar – prova och se vad som passar dig bäst!

Steg två:

Bryt ner varje steg till att uppnå dina mål. Dessa steg bör vara realistiska och närmas gradvis. Orealistiskt svåra mål kan leda till frustration, orsaka ångest och kan tära på ditt självförtroende.

Steg tre:

Sätt upp målen på någon plats som du uppmärksammar ofta, exempelvis kylskåpet, ett bokmärke i en bok du brukar läsa.

Steg fyra:

Prata om dina mål med viktiga personer i ditt liv så att de kan ge dig stöd och uppmuntran.

Steg fem:

Kryssa av dina mål varje gång du känner att du uppnått dem och gå sedan vidare framåt. Behåll uppnådda mål som referenspunkt för din framgång. 

Självförtroende är A och O! Ta inga steg framåt förrän du har byggt upp ditt självförtroende i varje steg. Detta graderade tillvägagångssätt kan användas till samtliga mål som du sätter. 

OBS: Det är också viktigt att komma ihåg att det är mycket vanligt att funktionella symtom fluktuerar och att du kommer att vara mer benägen till att få värre symtom när du är under fysisk eller känslomässig stress. Om du upptäcker att din funktionsnivå skiftar eller minskar vid olika tillfällen, bli inte förskräckt. Graderad målsättning kan hjälpa dig att komma tillbaka på banan. Gå tillbaka några steg (genom att använda de steg som du redan jobbat igenom) och jobba upp din aktivitetsnivå gradvis igen.

En session med arbetsterapeut i köket

Arbetsterapeuter kan hjälpa personer att sätta realistiska och uppnåbara mål

Hantering av trötthet och smärta är centrala delar av arbetsterapeutiska insatser för personer med FNS

Arbetsterapeuter är väl lämpade att hjälpa till med frågor som rör yrkesarbete, studier och volontärt arbete

Hantering av trötthet och smärta / Graderad träning

Hantering av trötthet och smärta är centrala delar av arbetsterapeutiska insatser för personer med FNS. Detta kallas ofta “pacing education”.  Arbetsterapeuters målsättning är att stödja människor att identifiera och hantera utlösare till smärta och trötthet, t.ex. “allt eller inget”-beteenden, dåliga sömnrutiner, dåliga kroppsställningar, minskat engagemang i egenvårdsaktiviteter (t ex personlig vård, hälsosam kost och dryck, motion).

Graderad träning (i dagliga aktiviteter) med hjälp av arbets-/vilo principen, tillsammans med andra tekniker att hantera symtom man tillägnat sig (t ex normal rörelse, avslappningstekniker) är också viktiga delar i arbetsterapi för FNS (och integreras i hanteringen av smärta och trötthet).  

 Att arbeta med psykologiska behandlingar

Arbetsterapeuter arbetar tillsammans med psykologiska terapeuter för att hjälpa personer med FNS att hantera stress, nedstämdhet, låg motivation och ångest. Vi kan göra detta genom att:

Hantera yrkesmässiga roller (studier, betalt eller volontärt arbete)

FNS kan göra det väldigt svårt att vara kvar i arbete/studier eller att återgå till arbetet/studera efter en sjukdomsperiod. Det är troligt att personer på arbetet eller skolan har en begränsad förståelse för de svårigheter som personer med FNS har, och vissa symtom såsom trötthet kan vara “osynliga” och därmed vara svåra att förklara. Arbetsterapeuter har god kunskap för att kunna stötta personer med de här svårigheterna. De kan göra detta genom att:

Hjälpmedel och anpassningar

Arbetsterapeuter förser i vissa fall patienter med förflyttningshjälpmedel (såsom rullstolar), och kan vara stöd vid intyg för anpassningar av miljön som exempelvis ramp, dörröppnare, ledstång eller liknande. Att förse med hjälpmedel är en komplex fråga. Många personer med FNS har erfarenheten att de blivit tillsagda att inte använda hjälpmedel. Anledningen till detta är att kliniker ser att hjälpmedel kan ha motsatt effekt än vad man önskar. Att det istället ändrar rörelsemönstret till det negativa. Detta i sin tur kan då leda till att förbättring försenas eller uteblir helt. Hjälpmedel kan också ha sekundära negativa konsekvenser såsom ledsmärta och muskelsvaghet. Därför är det, i de flesta fallen, oftast bättre av avstå från att använda hjälpmedel som inte är absolut nödvändiga. Särskilt om symtomen är nytillkomna. Rehabilitering kan vara gynnsamt och kan minska behovet av användning av hjälpmedel och anpassningar, men kan vara svårt att få komma till. 

Det är ett annat utgångsläge om personen riskerar att skada sig utan hjälpmedel eller om en person fortsätter att uppleva begränsande symtom efter att ha avslutat sin rehabilitering/behandling. I de fallen kan rätt hjälpmedel möjliggöra självständighet och förbättra livskvalitet. Vi rekommenderar att man tänker med lite sunt förnuft och att man ber om råd av en arbetsterapeut som har förståelse och kunskap om FNS.  

Råd om omsorgsbehov

Arbetsterapeuter kan även vara behjälpliga i rådgivning kring hur man hanterar omsorgsbehov (informella – dvs. familjemedlemmar, eller formella – dvs. sociala tjänster, t ex hemtjänst). Rehabilitering med arbetsterapeut kan också bidra till att öka självständighet och därmed minska omsorgsbehovet över tid. Även om omsorgsinsatser kan vara nödvändiga och lämpliga i vissa fall, kan långvarig hjälp från omsorgspersonal orsaka:

Arbetsterapeuter uppmuntrar och stöttar därför personer med FNS att arbeta med att klara av dagliga aktiviteter på ett normalt sätt, med minskat beroende av utrustning och input från andra.  Detta bidrar till att främja både självständighet och möjligheter till rehabilitering och återhämtning. På så sätt uppmuntrar arbetsterapeuter människor att se delaktighet i alla dagliga aktiviteter som en form av rehabilitering, eftersom delaktighet fungerar för att bygga upp styrka, uthållighet och självförtroende.

Arbetsterapin kan lämna sjukhusmiljön för att träna i situationer som i kollektivtrafiken

phytocannabinoid hemp oil cbd oil discount full spectrum creating better days cbd oil cbd oil and gleevec what is hemp seed oil used for poitential health benefits of cbd oil house of healing hemp oil is hemp bombs good cbd oil tincture hemp oil what is it just chill cbd oil ingredients brownies with cannabis oil cbd oil north dakota cbd oil in houston cannabidiol dose cbd oil stick how long does 30ml of cbd oil last purescentifics where to buy cbd oil slc how quickly does cbd oil work cbd oil drops for knee pain cbd oil pure organic cbd oil nj coffee shops what does cb2 have to do with cbd oil cbd oil for convulsions cbd oil products frederick md cbd oil at earth origins does cbd oil have marijuana in it cbd oil store on hendersonville nc does cbd oil help with heal pain best kind of cbd oil for basal cell anml alchemy cbd oil importing cbd oil into australia does cbd oil show up positive on a drug test does cbd oil gelp with anxiety cannabidiol vs thc nectar bee cbd oil thc coconut oil recipe

home window repair tucson az centex home window replacement parts anderson sash replacement rebates for energy efficient windows windows replacement buffalo ny 2003 vw beetle convertible rear window repair custom order replacement windows lg window ac installation guide plygem replacement windows replace double pane glass in door commercial window replacement french door window grid replacement window pivot bar replacement parts home window repair new orleans window seal replacement house glass door window repair window replacement plano texas house window replacement seattle soft top back window replacement concession window installation window installation nj home window glass repair cost window installation marin county milgard double hung windows window repair salt lake city utah most energy efficient windows available window glass repair wilmington nc home depot storm window installation window repair tomball tx upvc replacement window repair basement window glass jeld wen replacement windows window air conditioner repair manual boat hatch window replacement patio door screen repair near me repair wood window

buying cialis online usa vitamin for libido best natural supplement male performance rx male enhancement pills herbs to decrease male libido mens sex health vitamins viagra how long does it last cialis discount coupons femal viagra best herbal testosterone booster sex drive pills walmart when does the patent on cialis expire male penis enlargement exercises drugs not to take with viagra where to buy male enhancement pills near me rhino 12 male enhancement pills sold locally male enhancement pills in saudi arabia nugenix pm testosterone booster black power male sex enhancement pills review food to improve male libido male enhancement pill in a glass capsule girls pill red pill fot male enhancement how long before sex to take viagra what are some penis enlargenment pills that work top 5 recomended male enhancement pills cobra enhancement sex girl horney progesterone pills with testosterone pro solution male enhancement pills reviews walmart best testosterone pills what are the signs of erectile dysfunction gas station dick pills testosterone erectile dysfunction drug girl takes testosterone pills cialis medicare

maneet chauhan weight loss superfoods diet pills diet pills walmart tv weight loss pills eggs for weight loss natural diet pills for teenagers grapefruit and weight loss weight loss pill ad how to lose weight for a 13 year old where can i buy garcinia cambogia diet pills when to eat banana for weight loss keto diet and bipolar does banana help in weight loss weight loss in child cilantro benefits weight loss affordable weight loss pills that work weight loss waist bands weight loss pills over the counter at walmart diabetic weight loss plan healthy breakfast for weight loss how to get past a weight loss plateau la weight loss lose weight by just dr nking water 8 treasure diet pills vodka on keto diet weight loss whole30 nutri diet pills fiber weight loss pills magrim diet pills side effects best weight loss pills walmart keto diet taco salad diet pills like phentermine is keto diet ok for rheumatoid arthritis ace weight loss pill reviews why i quit keto pomegranate benefits for weight loss