Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Specifika FNS-symtom / Funktionell svaghet

Funktionell svaghet

Vad är funktionell svaghet?

Funktionell svaghet är svaghet i en kroppsdel som beror på att nervsystemet inte fungerar som det ska, men inte på grund av en skada eller sjukdom i nervsystemet. 

Patienter med funktionell svaghet upplever svaghetssymtom som kan vara handikappande och skrämmande, såsom gångsvårigheter, tyngdkänsla på ena sidan, att tappa saker eller en känsla av att en kroppsdel bara inte känns normal eller ”hör till en själv”. 

För både patienten och läkaren kan det ofta verka som att man har fått en stroke eller har symtom på MS. Men till skillnad från vid de tillstånden finns det ingen bestående skada i nervsystemet vid funktionell svaghet, vilket betyder att symtomen kan förbättras eller försvinna helt. 

Hur ställs diagnosen vid funktionell svaghet? 

Diagnosen ställs ofta av en neurolog eller strokeläkare. 

Vid undersökningen hittar läkaren ofta ett symtommönster som är typiskt för det här tillståndet (“positiva tecken”), medan det saknas förändrade reflexer eller andra tecken på en strukturell neurologisk sjukdom (som stroke). 

Detta beror på att alla delar av nervsystemet är bevarade vid funktionell svaghet, de fungerar bara inte som de ska. Vilket betyder att när du försöker att röra din arm eller ditt ben kan inte nervsystemet utföra det så bra som det borde. 

Vid undersökningen kan din läkare hitta särskilda fysiska tecken på funktionell svaghet, och ställa diagnosen på samma sätt som man skulle göra vid en sjukdom som migrän (som inte heller har något blodprov eller röntgenundersökning som leder fram till diagnos). 

Om du vore en dator skulle det vara lite som att ha ett mjukvaruproblem snarare än ett hårdvaruproblem. 

Positiva tecken på funktionell svaghet kan vara följande, även om inget av dem är 100% tillförlitligt och kan användas ensamt: 

Hoovers tecken är ett positivt tecken vid Funktionell svaghet

Videon nedan visar när Dr Jon Stone undersöker Lucy som har en funktionell svaghet i sin högra sida. Du kan också se henne berätta om sina ansiktsryckningar på en annan del av hemsidan. Tack Lucy för att du tillåter delning av den här videon.

Videon med Hoovers tecken visar att Lucy är svag i sitt högra ben. När hon försöker hålla benet mot golvet går det inte. Men när läkaren ber henne lyfta sitt friska ben och koncentrera sig på att hålla kvar det i luften så försvinner svagheten i det högra benet en stund. 

Förklaringen till detta är att när Lucy verkligen försöker att röra sitt högra ben och det inte lyder henne, så ligger ett problem i hjärnans och nervsystemets funktioner i vägen. Men när hon koncentrerar sig på det vänstra benet så kommer de automatiska rörelsemönstren tillbaka, vilket visar att svagheten inte beror på en skada i nervsystemet. Du kan behöva titta på klippet ett par gånger för att förstå hur det hänger ihop.

Patienter med funktionell bensvaghet drar ibland sitt ben bakom sig, vilket visas på de här två bilderna. 

Normala röntgenundersökningar och prover hjälper till i diagnostiken, men diagnosen ställs oftast vid en neurologisk undersökning vid ett läkarbesök och byggs på de här positiva fynden. 

Hur uppstår funktionell svaghet? 

Funktionell svaghet är ett komplext problem. Det uppstår av olika anledningar för olika personer. Ofta följs symtomen av frustration, oro och nedstämdhet men det är inte orsaken till problemet. 

Vi känner till ett antal olika situationer där funktionell svaghet kan uppstå. Dina symtom kan passa in i någon av de här kategorierna, men det kan också vara så att ingen av dem är relevant för dig: 

1. Efter en skada / med smärta —Människor verkar särskilt sårbara för att utveckla funktionell svaghet efter en fysisk skada eller om de har mycket smärta (särskilt svår nack- eller ryggsmärta). Ibland överlappar funktionell svaghet med ett annat tillstånd som heter Complex Regional Pain Syndrome. Klicka på länken för att få veta mer. 

2. En sjukdomsperiod med uttalad trötthet och sängvila — svaghet kan utvecklas långsamt hos personer som drabbats av svår trötthet och utmattning. Hos vissa patienter kan för mycket vila starta symtomen. Det kan finnas överlappning med Kroniskt Trötthetssyndrom (ME/CFS). Klicka på länken för att få veta mer. 

3. Att vakna upp från narkos efter en operation, eller att vakna från sömn — detta beror inte på en skada från narkosmedlet utan har att göra med den tillfälliga förändring i hjärnans tillstånd som uppstår när du vaknar till. Liknande saker kan ibland uppstå när du vaknar från vanlig sömn.

4. Efter en dissociativ episod eller panikattack  Om din svaghet uppstod plötsligt kan det ha en koppling till andra symtom som yrsel eller dissociation (en känsla av att saker runt omkring dig är avlägsna eller frånkopplade). Dissociation är lite som trans och beskrivs på annat håll på hemsidan. Ibland är de här händelserna väldigt skrämmande, särskilt om de kommer “som en blixt från klar himmel” och leder till en panikattack. Efter en panikattack kan det finnas kvar en känsla av att ena kroppshalvan känns “konstig”, kanske tung eller stickande.

Ibland uppstår symtomen efter ett funktionellt/dissociativt anfall.

6. Triggat av ett migränanfall. Vid vissa typer av migrän finns det en “aura” som ger domningar, stickningar eller svaghet i ena kroppshalvan. Särskilt om det är första gången du får det kan det vara skrämmande och trigga FNS. 

5. Utan någon uppenbar utlösande orsak. Precis som vid migrän får vissa anfall bara när de är trötta eller stressade, medan andra får dem utan något utlösande. Klicka på Behandling för att ta reda på mer om behandling i allmänhet, eller gå till den specifika sidan om behandling vid funktionell svaghet

best replacement windows for minnesota window 7 repair disk home window repair 76182 cost for new siding and windows igu glass replacement home window repair dallas near me greensboro home window replacement wood window parts replacement window and door replacement company window 7 repair disk download installing andersen replacement windows andersen casement window repair parts how to replace window casing window repair dover microsoft windows replacement egress basement window installation malta replacement windows replacement metal windows stone window sill replacement installation of replacement windows vinyl window replacement hardware pvc window frame repair kit window installation do it yourself home window repair west plains mo window repair lincoln certainteed windows replacement sash

protein for weight loss keto diet orange juice weight loss dance videos sanyasi ayurveda weight loss pills nutritionist diet plan for weight loss how to gain muscle on keto taking laxatives for weight loss xtreme weight loss pills what weight loss pills really work xs diet pills reviews 2 day diet pills reviews acetyl l carnitine weight loss how much is alli weight loss pills keto diet effect on kidneys cheap diet pills free shipping best thermogenic diet pills chinese diet pills pink taylor swift before weight loss diet pills that dr p weight fast phentermine weight loss results one month anti suppressant diet pills how to do a keto diet chinese diet pills bee pollen is quinoa keto diet friendly consumer report best weight loss pill is sauna good for weight loss

strongest male enhancement pill the best penis pills what is in extenze male enhancement penis enlargement with weights levitra vs viagra reviews enlargement penis photo erectile dysfunction drugs otc cialis free trial male enhancement device reviews male hormones testosterone pills male eyebrow enhancement what can you do for erectile dysfunction best permanent penis enlargement ryvalis male enhancement erectile dysfunction pills review gnc sex pills free trial ed medicine fake rhino pills natures bounty male enhancement pills freaky sex mood male sexual enhancement pills sidefenal tadafinal v swiss male enhancement pills formula 9 penis pills for sale gas station male enhancement pill reviews pills to keep your penis hard sex enhancement aids

non thc cbd oil nuleaf full spectrum cbd oil cbd oil bed bath and beyond buy cbd oil for seizures is cbd oil legal in ny state cbd oil disposable cartridge dose weedmaps is cbd oil good for fibromyalgia can i use cbd oil on my scalp medical cannabis oil south africa vitamin cottage cbd oil cbd oil and drug screen can pharmacies in wisconsin sell cbd oil can i carry cbd oil on a plane refillable tank cbd oil hemp oil shampoo and conditioner cannabis seed oil hemp oil does not cure cancer is cbd oil good for glaucoma do you take cbd oil everyday whats the difference between cbd oil and hemp oil how to to take cbd oil youtube how to take rso cbd oil tincture whats jul mean in cbd oil cbd oil grand island ne can you legally buy cbd oil in missouri escitalopram and cbd oil