Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Orsaker / Tio myter om FNS

Tio myter om FNS

Det här är en återgivning av en tweet Jon Stone skrev 2020 i anslutning till en artikel i The European Journal of Neurology. 

Personer med FNS får stöta på en hel del av de här myterna i samband med diagnostik och behandling.

Bilden av FNS håller fortfarande på att klarna efter en lång period i vetenskaplig och klinisk skymundan. Många kliniskt verksamma inom sjukvården är inte uppdaterade på den senaste tidens framsteg i handläggning, forskning och attityder till tillståndet.

Myt 1

FNS är en uteslutningsdiagnos. Nej! Det är en “inklusionsdiagnos” som baseras på typiska fynd som Hoovers tecken eller yttre påverkan på tremor. 

Bild ursprungligen från jamanetwork.com/journals/jaman… 

Myt 2

Patienter har antingen FNS eller en annan neurologisk sjukdom. Nej! Att ha en annan neurologisk sjukdom som epilepsi eller Parkinsons sjukdom är en av de starkaste riskfaktorerna för FNS (omkring 10-20%). 

Myt 3

Att det “ser märkligt ut” talar för FNS. Nej! Det finns många exempel på ovanliga kliniska uttryck vid andra neurologiska sjukdomar. FNS är inte automatiskt mer märkligt.  

Myt 4

Olika fenotyper (symtomuttryck) av FNS består av olika tillstånd. Nej (typ)! Även om ett anfall är ett helt annat symtom än en förlamning så finns det gemensamma mekanismer och samsjuklighet som smärta och trötthet hos alla patienter med FNS. 

Myt 5

Symtom vid FNS är frivilliga. Nej! Symtom vid FNS är ofrivilliga; patienter hittar inte på dem och det är sällsynt att man fejkar. Det stöds av neurofysiologiska studier, studier på återhämtning, samstämmighet i uttryck och samsjuklighet i olika kulturer och i olika tider. 

Myt 6

Utredningar ska undvikas vid FNS. Nej! Andra neurologiska tillstånd är en väldigt stark riskfaktor för FNS – tänk – vad mer skulle den här patienten kunna ha? Vissa undersökningar som Tremoranalys kan hjälpa till vid positiv diagnostik av FNS.

Myt 7

Det är mindre skadligt att missa att diagnostisera FNS än att missa andra neurologiska tillstånd. Nej! All feldiagnostik är problematisk, men att felaktigt diagnostisera FNS – en potentiellt behandlingsbar sjukdom – som en annan neurologisk sjukdom kan vara lika skadligt som det motsatta.

Myt 8

FNS är ett uteslutande psykologiskt problem. Nej! Psykologiska faktorer är en av många möjliga riskfaktorer för FNS, och ska inte betraktas som den enda orsaksfaktorn. För vissa är det den viktigaste, för andra är det inte relevant.

Myt 9

Prognosen för FNS är i regel god. Nej! Patienter med FNS har lika mycket funktionsnedsättning och påverkad livskvalitet som patienter med andra neurologiska tillstånd. Vissa blir helt återställda, andra har besvär under lång tid. Anta inte bara att “patienten troligen bara kommer bli bättre”.

Myt 10

Behandlingen vid FNS är ENBART psykologisk. Nej (typ)! FNS kräver individualiserad multidisciplinär behandling. Patientutbildning, fysisk och psykologisk rehabilitering kan alla ha en roll. Psykologisk behandling kan vara den huvudsakliga behandlingen för vissa med FNS, särskilt funktionella anfall.

Attityder och handläggning kring FNS förändras, men alla missuppfattningar runt det fortsätter att förhindra att patienterna får god medicinsk vård.

Tack @basbloem för idén, och @SarahLidstone och @rmmaraujo för skrivhjälp. SLUT! 

fem pills naturally increase testosterone in males natural supplements to increase libido male enhancement without drugs do penis enhancement pills work erection supplements that work herbs to decrease male libido medicines for ed can i buy cialis online testosterone pills psa sexual enhancement for her everest male testosterone booster longer stamina in bed testosterone pills for men 20 man up enhancement pills best over the counter sex enhancement pills ed stimulation herbal sex medicine extamax male enhancement how to stimulate erectile dysfunction best testosterone booster at gnc reviews male enhancement pills at 7 eleven testosterone supplements effectiveness which is the best ed pill penis enlarge pills increase size number 1 penis enlargement pills grow your penis fast no pills male enhancement pills available in pakistan

home window repair near 33314 how often do windows need to be replaced richland washington home window repair replacement window ideas andersen window replacement parts lowes replace window in door united replacement windows replacement double glazed units replacement locks for windows replacement windows dc replacement velux windows window repair columbia city recommended window replacement companies replacement windows annapolis plexiglass replacement window sash replacement home depot average window installation cost double glazing door repairs near me mi window installation window replacement bellevue lg window ac installation kit home window repair in wi window 10 startup repair window repair wisconsin rapids window repair surrey bc window security film installation foggy glass repair replace window jamb

cbd oil and heartburn how to get cannabis oil out of cartridge cbd for anxiety and stress sunraised hemp oil cbd oil in vagina cbd oil safe shopping carts is it legal to sell cbd oil in oregon cooking with cbd oil recipes cbd oil for pain is taken in what way frangiosa farms cbd oil should cbd oil be brown cannabis infused mct oil cbd oil makes me feel more focused can kids take cbd oil how many pounds of hemp yield a liter of cbd oil vaping cbd oil for chronic pain cbd oil public can savage cbd oil be taken orally how much is to much of cbd oil is hemp oil legal in north carolina cbd oil poinciana does hemp oil show up in a drug test cbd oil how to usr cbd oil benef gal cbd oil i inhaled cbd oil bad now my sleep is messed up does cbd oil show positive in a drug test cbd oil constipates

weight loss advertisements working out to lose weight weight loss and diarhea top fat burning pills 2021 chicken diet weight loss healthy rate to lose weight diet plan for 50 year old woman to lose weight keto diet hamburger vegetarian diet plan to lose weight in 7 days huge weight loss what diet pills do celebrities use rocco mediate weight loss keto diet for cancer patients keto pills for men japan hokkaido burning fat rapid weight loss diet pills dr nk water and lose weight walgreens fastin diet pills keto diet and rheumatoid arthritis buy qnexa diet pills keto fuel diet total control diet pills coenzyme q10 weight loss diet pills whole foods best brand of garcinia cambogia for weight loss keto diet dessert recipe protein intake for weight loss how much cheese can you eat on keto prescription weight loss pills phentermine