Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Vanliga associerade symtom / Oro/Paniksyndrom

Oro/Paniksyndrom

Ångest och panikattacker är vanligt hos patienter med FNS. Men många patienter med FNS har inte ångest (eller depression). Ångest och panikattacker är vanligt vid andra neurologiska sjukdomar också. 

Den här hemsidan går inte igenom de här symtomen i detalj. Det finns några länkar nedan för den som behöver läsa mer. 

.. Att känna sig uppvarvad, spänd, rastlös, att lätt bli utmattad eller uttröttad, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, mycket muskelspänningar och sömnsvårigheter – allt är typiska uttryck för överdriven oro eller ångest… 

En del saker är ändå viktiga att förtydliga när det gäller FNS: 

• Om du har ångest eller panikattacker, betyder inte det att det har orsakat dina symtom. Det kan vara känsligt om läkare och andra frågar dig om hur du mår psykiskt, men en bra läkare ska alltid fråga det, oavsett diagnos. Till exempel personer med Multipel skleros kan lida av ångest och depression. Om de gör det blir deras livskvalitet försämrad, så det är viktigt att man gör vad man kan för att förbättra det. Det ska inte vara annorlunda vid FNS.

• Att ta hänsyn till ångest eller panikattacker betyder inte att du är ett “psykfall” / “tappat förståndet” / “viljesvag” eller något av allt annat som andra (kanske även du!) tänker. Det finns mycket stigma runt sådana här problem, och det är inte alltid lätt att hantera.

• Den vanligaste orsaken till ångest eller oro hos patienter med funktionella symtom är symtomen i sig själva. Vad beror det på? Varför är det ingen som verkar tro mig? Håller jag på att bli  galen? Kommer jag att bli handikappad? Bara för att oron handlar om symtomen betyder det inte att det inte är oro. Ibland är oro över sin hälsa ett överväldigande problem bara det.

• För vissa med FNS är panikångest och PTSD en viktig fråga och något som behöver hanteras parallellt med FNS för att symtomen ska kunna förstås och behandlas. Det finns mer att läsa om detta i avsnittet om psykologisk behandling.

Många patienter vet inte hur en diagnos på ångest eller panikattacker ställs.  Nedan finns de allmänt använda kriterier som används för att ställa diagnoserna från The American Psychiatric Association (DSM-5). Kriterierna används även i Sverige vid diagnostik och forskning. 

Psykiatri och psykologi ska inte handla om att “fylla i checklistor”. Människor är mer komplicerade än så. De flesta som arbetar inom psykiatrin betraktar de här kriterierna som en ram. 

Men vi har tagit med dem här så att du kan titta på symtomen och bestämma själv om det är en synvinkel som du känner att du vill utforska mer ifrån. 

Svensk version: Förkortade diagnoskriterier enligt DSM-5, Svensk översättning Jörgen Herlofson (MINI-D 5 Diagnostiska kriterier enligt DSM-5, Pilgrim Press AB 2014, ISBN 978-91-980079-1-6)

Kursiv stil: Författarens kommentarer. 

Generaliserat Ångestsyndrom (GAD)

A. Överdriven rädsla och oro (förväntansångest) inför ett antal olika händelser eller aktiviteter ( t ex skol- eller arbetsprestationer) flertalet dagar under minst 6 månader. I allmänhet kan “överdriven” tolkas som mer än man skulle förvänta för en specifik situation eller händelse. De flesta blir oroliga över vissa saker, men graden av ångest brukar vara rimlig för situationen.

B. Svårigheter att kontrollera oron. Om man har svårt att återfå kontrollen, att slappna av eller att hantera ångesten och oron är det här kriteriet uppfyllt.

C. Rädslan och oron förknippas med tre eller fler av följande sex symtom (av vilka några funnits med i bilden flertalet dagar under de senaste 6 månaderna: Obs! Endast ett av symtomen krävs hos barn.

  1. Rastlös, uppskruvad eller på helspänn
  2. Lätt att bli uttröttad
  3. Svårt att koncentrera sig eller “tom i huvudet”
  4. Irritabel
  5. Muskelspänning
  6. Sömnstörning (svårt att somna, täta uppvaknanden eller orolig och otillfredsställande sömn).

D. Rädslan, oron eller de kroppsliga symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i arbete eller inom andra viktiga funktionsområden. “Kliniskt signifikant” är en del av bedömningen som avgörs av bedömarens perspektiv. Vissa kan ha många av de ovan nämnda symtomen och hantera dem tillräckligt väl för att en hög funktionsnivå ska kunna upprätthållas.

E. Symtomen kan inte tillskrivas fysiologiska effekter av någon substans eller något annat medicinskt tillstånd.

F. Symtomen förklaras inte bättre med någon annan form av psykisk ohälsa. 


Panikattack

En plötsligt framvällande våg av intensiv rädsla eller intensivt obehag som når en topp inom minuter. Minst fyra av följande symtom föreligger under attacken: 

Obs! Den plötsligt påkommande attacken kan inträffa oavsett om personen dessförinnan känner sig lugn eller ångestfylld. 

1) Palpitationer, bultande hjärta eller hastig puls.

2) Svettning.

3) Darrning eller skakning.

4) Känsla av att tappa andan.

5) Kvävningskänsla.

6) Smärta eller obehag i bröstet.

7) Illamående eller obehag i magen.

8) Svindel, ostadighetskänslor eller matthet.

9) Frossa eller värmevallningar.

10) Parestesier (domningar eller stickningar).

11) Derealisationskänslor (overklighetskänslor) eller depersonalisationskänslor (upplever sig som en främling inför sig själv). 

12) Rädsla att mista kontrollen eller “bli tokig”.

13) Dödsskräck. 


Agorafobi

A) Uttalad rädsla eller ångest inför minst två av följande situationer: 

  1. Färdas med allmänna kommunikationsmedel (t ex bil, buss, tåg, fartyg, flygplan)
  2. Vistas på öppna platser (t ex parkeringsplatser, marknader, broar). 
  3. Vistas inom slutna platser (t ex affärer, teatrar, biografer).
  4. Stå i kö eller befinna sig i en folksamling.
  5. Vara utanför hemmet på egen hand. 

B) Personen fruktar eller undviker dessa situationer på grund av tankar om att det skulle vara svårt att ta sig därifrån, eller att det inte skulle gå att få hjälp, ifall panikartade eller andra funktionsbegränsande eller genanta symtom (t ex rädsla för att falla omkull hos äldre; rädsla för inkontinens) skulle uppkomma.

C) De agorafoba situationerna utlöser så gott som alltid rädsla eller ångest. 

D) De agorafoba situationerna undviks aktivt, eller förutsätter närvaro av följeslagare, eller uthärdas under intensiv rädsla eller ångest. 

E) Rädslan eller ångesten står inte i proportion till den sociokulturella kontexten och till den faktiska fara som den agorafoba situationen medför. 

F) Rädslan, ångesten eller undvikandet är ihållande, vanligen 6 månader eller längre.

G) Rädslan, ångesten eller undvikandet orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i arbete eller inom andra viktiga funktionsområden. 

H) Om det samtidigt föreligger något annat medicinskt tillstånd (t ex inflammatorisk tarmsjukdom, Parkinsons sjukdom) är rädslan, ångesten eller undvikandet uppenbarligen starkt överdriven. 

I) Rädslan, ångesten eller undvikandet förklaras inte bättre av någon annan form av psykisk ohälsa. 


Post-Traumatiskt Stressyndrom (PTSD)

Kriterie A: stressor

Exponering för faktisk död eller livsfara, allvarlig skada eller sexuellt våld på ett (eller fler) av följande sätt:

  1. Själv utsatt för en eller flera traumatiska händelser.
  2. Själv bevittnat en eller flera sådana händelser där någon annan drabbats.
  3. Underrättats om att en traumatisk händelse drabbat en nära familjemedlem eller en nära vän.
  4. Vid upprepade tillfällen, eller under extrema omständigheter, exponerats för motbjudande företeelser vid en eller flera traumatiska händelser.

Kriterie B: påträngande symtom

Ett eller fler av följande påträngande symtom associerade med den traumatiska händelsen föreligger med debut efter händelsen inträffat:

  1. Återkommande, ofrivilliga, påträngande och plågsamma minnen av den traumatiska händelsen. 
  2. Återkommande mardrömmar där innehållet och/eller affektläget i drömmen är kopplat till den traumatiska händelsen.
  3. Dissociativa reaktioner (t ex flashback) där personen upplever det som om, eller handlar som om, den traumatiska händelsen upprepas på nytt. 
  4. Intensiv eller utdragen psykisk plåga vid exponering för inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen. 
  5. Uttalade fysiologiska reaktioner på inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen. 

Kriterie  C: undvikande

Ständigt undvikande av stimuli associerade med den traumatiska händelsen, med debut efter att händelsen inträffat, vilket visar sig i ett eller bägge av följande: 

  1. Undviker, eller bemödar sig om att undvika, plågsamma minnen, tankar eller känslor om den traumatiska händelsen.
  2. Undviker, eller bemödar sig om att undvika, yttre omständigheter som framkallar plågsamma minnen, tankar eller känslor om den traumatiska händelsen

Kriterie D: negativ förändring i kognitioner och sinnesstämning

Negativa kognitiva förändringar och negativt förändrad sinnesstämning med koppling till den traumatiska händelsen, med debut eller försämring efter att den traumatiska händelsen inträffat, vilket visar sig i två (eller fler) av följande: 

  1. Oförmögen att minnas någon viktig aspekt av den traumatiska händelsen
  2. Ihållande och överdrivna negativa uppfattningar eller förväntningar på sig själv, andra eller världen. 
  3. Ihållande, förvanskade tankar om orsaken till eller konsekvenserna av den traumatiska händelsen, vilket leder till att personen anklagar sig själv eller andra.
  4. Ihållande negativt känslotillstånd (t ex rädsla, skräck, vrede, skuld eller skam).
  5. Klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter.
  6. Känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor.
  7. Ihållande oförmåga att uppleva positiva känslor (t ex kan inte känna lycka, tillfredsställelse eller kärlek)

Kriterie E: Förändringar i stimulusreaktioner

Markanta förändringar av personens stimulusreaktioner som en följd av den traumatiska händelsen, med debut eller försämring efter att den traumatiska händelsen inträffat, vilket visar sig i två (eller fler) av följande:

  1. Irritabel eller argsint, vilket i typfallet visar sig i form av verbal eller fysisk aggressivitet mot människor eller föremål.
  2. Hänsynslöst eller självdestruktivt beteende.
  3. Överdrivet vaksam. 
  4. Lättskrämd.
  5. Koncentrationssvårigheter.
  6. Sömnstörning (t ex svårt att somna, täta uppvaknanden eller orolig sömn).

I tillägg krävs att symtomen har förekommit under minst en månad, att de leder till ett kliniskt signifikant lidande eller funktionsnedsättning och att de inte kan tillskrivas något annat medicinskt tillstånd.

Länkar om du behöver veta mer: 

Generaliserat ångestsyndrom – GAD – 1177 Vårdguiden

Paniksyndrom – 1177 Vårdguiden

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD – 1177 Vårdguiden

home window repair how to do it window replacement estimate calculator window screen replacement companies window repair cedar park tx best energy saving home window replacement window doctor near me andersen window replacement windows live sync replacement aluminum window frame repair parts window glass replacement san jose 32x48 replacement windows window replacement repair windows spiral balance replacement no pane window repair replacement windows for manufactured home palm springs window replacement window replacement san rafael home window repair milwaukee aama window replacement parts energy efficient windows arizona shop window replacement anderson windows replacement screen door replacement double glazed window how to replace the glass in a window window replacement in denver colorado window replacement alpharetta window replacement chicago cost leer truck cap replacement window window 10 repair tool consumer reports best vinyl replacement windows power window repair tucson hdb window repair singapore window repair newark nj home window repair madison wi acrylic window repair do it yourself window installation new home windows home window repair and shades in redding ca

viagra online usa proextender penis enlargement how to avoid erectile dysfunction libido girl extreme pill synthetic testosterone booster rush limbaugh viagra the best male enhancement at gnc gives you a boner how to increase your sex drive for males how to make aloe vera gel for male enhancement how to test for erectile dysfunction non prescription ed medication ht testosterone pills man sexual enhancement male enhancement surgery los angeles low libido pills best reviews for penis girth growth pills erectile dysfunction australia men erection pills prp male enhancement naturally boost testosterone supplements viagra walgreens over counter viagra meme topical male enhancement products viagra from china extenze male enhancement commercial cialis 20 milligrams 100 real male enhancement pills review main ingredient in penis enlargment pills nitrite pills and penis size how to get a cialis prescription micro penis pills testosterone reload pills what are mens testosterone pills made from how to increas penis size without pills does testosterone pills cause acne safe penis erection pills

exercise to lose weight soza weight loss reviews mediterranean diet vs keto dash diet phase 1 does birth control make you lose weight lemonade weight loss diet pill dr oz diet pills recommended gamboa weight loss pills l a weight loss plan dr sebi products for weight loss zoloft diet pills slender forskolin diet pills pickles and weight loss rebel wilson weight loss do antidepressants cause weight loss best cleanses and detoxes for weight loss weight loss doctors in arlington tx weight loss workouts at home healthy lunch meals to lose weight bupropion hcl xl 150 mg weight loss calories on a keto diet weight loss tattoos fast lose weight pills contraceptive pill which is best for weight loss keto diet and diabetics diet coke keto keto diet is bullshit fat burning weight loss pills best and healthiest weight loss pills pregnancy hormone weight loss pill diet pills no workout how many calories do i need to burn to lose weight adalean diet pills thermolift diet pills lose weight without exercise pills weight loss solutions how many carbs should i eat on keto diatomaceous earth weight loss testimonials

young living cbd oil strawberry infused edibles cbd oil where to buy cbd oil near me skittles thc oil cbd oil north carolina is it safe to put cbd oil in the ear what is the cbd cbd oil needham ma hope cbd oil therapeutic grade hemp oil best cbd oil for eczema how long does cbd oil last in the body cbd oil 1000mg review will cbd oil show up on drug screen cbd oil mg dosage celeb who tweeted about hemp oil for cancer treatment can you take cbd oil to canada what strength of cbd oil is needed to stop seizures cbd oil colitis reddit q fuse cbd oil and children make cbd oil with magic butter machiner different ways to use cbd oil hope to mix cbd oil with coconut oil cbd oil increase testosterone buy cbd oil bitcoin cbd oil for arthritis without coconut oil cbd oil for dummoes how to switch your pet from seizure meds to cbd oil hempworx cbd oil while dribking cbd coffee is hemp oil legal in louisiana dr alex loyd youtube about cbd oil cbd oil las vegas cbd oil distillate olive oil what is cbd cream cbd oil and diet for pets cbd oil reseller cbd oil for stage fright reddit pure non psyco active cbd oil