Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska

Nedstämdhet

Depression och nedstämdhet är vanligt hos patienter med funktionella och dissociativa neurologiska symtom. 

Den här hemsidan är inte gjord för att gå igenom dessa symtom i detalj. Några användbara länkar finns nedan.

.. Depression kan diagnostiseras hos någon som är nedstämd och har förlorat intresset i saker, är trött, har koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och förändrad aptit

Tre saker är dock viktiga att reda ut när det gäller funktionella tillstånd:

• Om du är deprimerad eller nedstämd, betyder inte det att det är orsaken till dina symtom. Det kan vara känsligt när en läkare eller någon annan frågar om sådant, men en bra läkare ska alltid fråga om det, oavsett diagnos. Till exempel kan patienter med Multipel Skleros (MS) lida av ångest eller depression, och då påverkas deras livskvalitet så mycket att det är viktigt att göra vad man kan för att förbättra. Det ska inte vara annorlunda vid funktionella symtom.

• Att ta hänsyn till att du är deprimerad eller nedstämd betyder inte att du är “sinnessjuk” / “har tappat förståndet” / “viljesvag” eller något annat som vissa personer (kanske också du!) tänker. Det finns mycket stigmatisering kring de här problemen som inte alltid är så lätta att handskas med.

• Den vanligaste orsaken till nedstämdhet hos patienter med FNS är nedstämdhet kring själva symtomen. Vad beror de på? Varför verkar ingen tro på mig? Håller jag på att bli galen? Kommer det att hindra mig framöver? Bara för att det är nedstämdhet kring symtomen betyder det inte att det inte är “nedstämdhet”.

Många patienter känner inte till vad som utgör en depressionsdiagnos. Nedan finns de kriterier från Amerikanska Psykiatriska Föreningen (APA) som brukar användas för att ställa diagnosen.

En sak som kan verka lite förvånande är att det är möjligt att ha en depression utan att känna sig deprimerad eller ledsen. Depression kan diagnostiseras hos någon som inte känner sig ledsen om personen har tappat intresset för saker, är trött, har koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och förändrad aptit.

Depression kan också yttra sig som starka känslor av frustration och ilska.

Ta kontakt med sjukvården om tror att du kan ha en depression, eftersom det finns flera möjliga behandlingsalternativ. Behandling av depression hos någon som också har FNS brukar ibland förbättra vissa FNS-symtom.

Egentlig depression

(Kriterier enligt den psykiatriska diagnosmanualen DSM-5)

Svensk version: MINI-D 5 Diagnostiska kriterier enligt DSM-5, Svensk översättning Jörgen Herlofson, Pilgrim Press AB 2014, ISBN 978-91-980079-1-6

A. Minst fem av följande symtom har förelegat under samma 2-veckorsperiod. Detta har inneburit en förändring av personens tillstånd. Minst ett av symtomen (1) nedstämdhet eller (2) minskat intresse eller glädje måste föreligga. 

(1) Nedstämdhet under större delen av dagen så gott som dagligen, vilket bekräftas antingen av personen själv (t ex känner sig ledsen, tom eller hopplös till sinnes) eller av andra t ex ser ut att vilja gråta). (Obs: hos barn eller ungdomar kan irritabilitet förekomma)

(2) Påtagligt minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter under större delen av dagen så gott som dagligen (vilket bekräftas antingen av personen själv eller av andra).

(3) Betydande viktnedgång (utan att avsiktligt banta) eller viktuppgång (t ex en mer än 5-procentig förändring av kroppsvikten under en månad), eller minskad alternativt ökad aptit, så gott som dagligen. (Obs: Ta också med i beräkningen om förväntad viktuppgång hos barn uteblivit)

(4) Sömnstörning (för mycket eller för lite sömn så gott som varje natt). 

(5) Psykomotorisk agitation eller hämning så gott som dagligen (tydligt märkbar för omgivningen och inte enbart en subjektiv upplevelse av rastlöshet eller tröghet). 

(6) Svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen.

(7) Känsla av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor (vilka kan ha vanförställningskaraktär) så gott som dagligen (inte enbart självförebråelser eller skuldkänslor för att vara sjuk).

(8) Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet, så gott som dagligen (vilket bekräftas antingen av personen själv eller av andra).

(9) Återkommande tankar på döden (inte enbart rädsla för att dö), återkommande självmordstankar utan någon särskild plan, gjort självmordsförsök eller har planerat för självmord.

B. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i arbete eller inom andra viktiga funktionsområden.

C. Episoden kan inte tillskrivas fysiologiska effekter av någon substans eller något annat medicinskt tillstånd.

D. Den egentliga depressionsepisoden förklaras inte bättre med schizoaffektivt syndrom, schizofreni, schizofreniformt syndrom, vanföreställningar eller annat specificerat eller ospecificerat schizofrenispektrumsyndrom samt andra psykoser.

E. Det har aldrig förekommit någon manisk eller hypoman episod.

 

Länk om du behöver läsa mer: 

Depression – 1177 Vårdguiden

best replacement windows for an old house window screen repair tool window glass repair near me in window air conditioner installation home window replacement installers shelby nc window glass replacement arlington tx home window replacement amarillo tx 2001 silverado power window repair wood window replacement eugene home window replacement exterior window replacement window replacement tax deduction window replacement average cost home window repair bronx ny how to replace front door window inserts chattanooga window repair velux windows glass replacement window glass repair wilmington nc anderson windows sliding screen door replacement andersen window hinge replacement kolbe and kolbe window replacement parts how often should you replace windows window replacement greenville sc window repair cape coral best e36 convertible replacement window custom window screen replacement top window replacement brands window installation melbourne window replacement topeka ks best replacement windows nashville tn rotten window sill repair replace window weights repair bent window screen frame window fixer replacement channels

cbd for weight loss newly released diet pills leg workout for weight loss absolute weight loss pill vitamin b12 weight loss reviews where to get acai berry diet pills weight loss centers in maryland what vegetables are allowed on the keto diet contrave weight loss results keto diet fat bomb how to measure yourself for weight loss how many grams of fat on a keto diet vegan weight loss results leg workout for weight loss shots that make you lose weight what should i do to lose weight where does weight go when you lose it oxy diet pills reviews best keto diet snacks weight loss pills for pcos calculating macros for keto diet advocare weight loss reviews diet pills during pregnancy strong diet pills oxyelite pro diet pills pills to help lose weight mushroom pills diet premier diet keto coupons for diet pills dietitian near me for weight loss ace diet pills results best rated fat burning pills is keto diet ok for diabetics how fast to lose weight on keto

extenze ingrediants crock male enhancement pills best rated testosterone booster chinese male enhancement tea viagra online cheap does testosterone increase blood sugar strong sex pills sex shop penis grow pills number 1 male enhancement sex tablet for man viril x cvs does testosterone pills good best foods for male enhancement 5 day male enhancement pills side effects best vitamins to increase testosterone libido medicine quick male enhancement pills do you need a prescription for viagra in canada does testosterone increase beard growth male sexual enhancement cream 5g male supplement ingredients homeopathic sex medicine chewable testosterone booster testosterone pills side effects men uuge cock on penis pills male enhancement sex pill african super man before and after penis pills top male enhancement pills zytenz birth control pills to regulate testosterone testosterone pills for middle aged men does testosterone pills cause mood swings best natural testosterone booster supplement are testosterone pills good to take do tax dollars pay for viagra

sell cbd oil cold pressed hemp oil for pain where to buy charlottes web cbd oil cbd oil for insomnia ingesting cannabis oil cbd oil and ankylosing spondylitis green gorilla cbd oil reviews thc cbd oil and pregnancy good or bad cannabidiol bioavailability cannabis oil extraction kit lds cbd oil what is the nest cbd oil with no thc cbd oil and wax best cbd oil for golf unflavored cbd oil brands reviews stores in va beach va that sell cbd oil can you give animals cbd oil can you bring cbd oil soap on a plane cbd oil for use in vaporizer mr base cbd oil cbd oil near 91706 cbd oil erie county ohio georgia medical cbd oil card procedure where to buy cbd oil in san fernando valley how to use tincture of cbd oil cbd oil does not get youbhigh how can you thin cbd oil cbd oil and buprenorphine wild things cbd oil dosage reliable cbd oil for sale lumps in cbd oil cbd oil in tulsa can i use cbd oil in my eyes side effects cbd oil