Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Tal- och språkterapi

Tal- och språkterapi

I juli 2021 kom en internationell konsensusrekommendation för tal- och språk terapi vid FNS. Du kan hitta dokumentet här (engelska). 

Den här sidan är skriven av Laura McWhirter, University of Edinburgh och Jan Baker, Flinders University, Australien, vilket vi är mycket tacksamma för. 

Vad är tal- och språkterapi?

Logopeder och foniatrer är sjukvårdspersonal. De bedömer och behandlar en bred skala av svårigheter med kommunikation, med att äta, dricka och svälja. 

Tal- och språkspecialister vid FNS-diagnostik

Logopeder och foniatrer är experter på att undersöka munnens och svalgets struktur och rörelsemönster under tal och sväljning. De kan exempelvis använda speciell utrustning som hjälper dem att se stämbanden i halsen. Logopeder är även experter på att lyssna till och förstå orsaken till ljud-, ord- och språksvårigheter. 

Det skiljer sig runt om i världen hur mycket tal- och språkspecialister är involverade vid diagnostik av FNS. I vissa fall kan en logoped som arbetar ensam ställa en diagnos vid FNS. I andra fall innebär deras specifika kompetens att de kan hjälpa en neurolog (eller Öron-Näsa-Hals-läkare eller Lungläkare) att ställa diagnosen vid FNS.

Behandling av tal- och sväljningssvårigheter vid FNS

Behandlingen är olika beroende av vilka typer symtom du har.  

Du kan bli ombedd att göra enklare ljud som logopeden sedan hjälper dig att forma till ord. Logopeden kan hjälpa dig att lägga märke till felaktiga andningsmönster eller muskelspänningar som kan ligga i vägen för normalt tal eller sväljning. Längre fram kan logopeden hjälpa dig att använda din mer normala röst, tal, eller sväljförmåga i vardagliga situationer.

Ibland kan tal- och röst symtom vid FNS förbättras väldigt snabbt, även under den första behandlingssessionen. I andra fall kan det behövas fler behandlingstillfällen. Mot slutet av behandlingen kan det hjälpa att tillsammans med din logoped göra en plan för strategier som hjälper dig om symtomen skulle uppkomma igen. 

Tal- och språkspecialister som en del av det kliniska teamet

Logopeder arbetar tillsammans med andra teammedlemmar. Om du har andra FNS-symtom kan du träffa en logoped lika väl som en neurolog, fysioterapeut, arbetsterapeut eller psykiater. I vissa fall kan det vara bäst att träffa en logoped först, så att du kan ta del av övriga behandlingar såsom psykologisk behandling. Andra kanske bara träffar en logoped. 

Gör upp en plan ifall symtomen skulle återkomma

Ibland (men inte alltid) kan symtomen återkomma efter att ha blivit förbättrade. Om tal- och språkträning hjälpte dig från början att bli bättre, kan du ofta använda samma metoder och strategier för att komma tillbaka på banan igen. Ibland kan det hjälpa att träffa en logoped igen för ytterligare behandling. 

high quality hemp oil how much cbd oil should i take for pain can you bring cbd oil on a plane cbd oil brand with red synergy rx on label hemp garden hemp oil how much hemp cbd oil to take for pain dosage for cbd oil diabetes cbd oil lake charles complete supplements cbd oil can cbd oil help with eye problems does cbd oil show in a drug urine test cbd oil toe fungus drug interaction cbd oil and m hemp oil weight loss testimonials cbd oil for anxiety 10 mg capsules how often should i use cbd oil how to make cbd oil lube without beeswax what isnthe best cbd oil fir massage where to get cbd oil in albuquerque cbd oil for strokes cbd oil onlone florida best online supplier of cbd oil

natural pills for erectile dysfunction pills that help free male testosterone how to order cialis erectize male enhancement pill reviwq viagra for sex erection drug asian sex pills how to fix low libido how can you fix erectile dysfunction best pill for libido 69 ave male enhancement reviews liquid steel male enhancement increase in libido during menopause penis enlargement scams do bananas increase libido you want penis enlagement pills vitamins increase sex drive men mandingo male enhancement will viagra increase stamina do free testosterone supplements work cianix male enhancement pills explosion sex pills

foods to eat to lose weight who created the keto diet alpha lipoic acid weight loss keto x factor pills best weight loss pill on the market best apps to help lose weight how to lose a lot of weight in 2 weeks does medicare cover weight loss surgery keto diet and hypoglycemia bepic weight loss pills 10 day keto diet gnc weight loss pill packs elite weight loss pills new probiotic weight loss pill regal keto diet pills antidepressants weight loss pills diet pills that fill your stomach weight loss helpers what is in alli diet pills how much weight can i expect to lose on phentermine are almonds good for keto diet real appeal weight loss

best price on replacement windows window replacement wichita ks home window repair great falls montana nissan xterra window replacement household glass repair vinyl window glass repair replacement door home window repair rock hill sc replacement windows birmingham replacement windows tempe plygem replacement windows window well rust repair window replacement ft lauderdale windows double hung replacement led replacement bulbs for window candles professional window ac installation malta window screen replacement trailer home window repair near me storefront window installation philadelphia window repair replacement window des moines window repair las cruces