Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Orsaker / FNS och andra Funktionella tillstånd

FNS och andra Funktionella tillstånd

För personer med FNS som har många olika symtom kan det vara svårt att förstå varför de får så många olika diagnoser från olika läkare. 

Det är vanligt att patienter som har FNS (vilket förklarar svaghet i ett ben eller anfall), också har andra diagnoser som Fibromyalgi (långvarig spridd smärta) och Irritabel tarm (IBS).

Kärnsymtomen vid FNS är de som du kan se listade under huvudrubriken Symtom på den här hemsidan. Symtom som smärta, trötthet och magproblem som finns vid andra funktionella tillstånd är inte riktigt FNS. Även om symtomen är vanliga hos personer med FNS så kan läkare använda andra benämningar på dem. 

Här är några vanliga Funktionella tillstånd:

Det som alla dessa tillstånd har gemensamt är en störning i nervsystemets funktioner som inte kan styras av den som drabbats.

Många med de här tillstånden har märkt att de här olika funktionella tillstånden hänger ihop; när man är dålig i det ena blir man sämre i det andra också. 

Så hur hänger FNS ihop med andra funktionella tillstånd? Svaret är att det rör sig om starkt överlappande tillstånd. Många har ett “Funktionellt tillstånd”, som kan ses som ETT tillstånd med olika delar, varav FNS kan vara en.

Funktionella symtom och tillstånd uppstår ofta i flera delar av kroppen, men kan ses som delar av samma sjukdom

Funktionella tillstånd – att förstå överlappning

En FNS-diagnos kan väcka många olika känslor och reaktioner. För vissa är det en lättnad att få reda på att det finns en förklaring till vad som är fel, att andra människor har det och att det är PÅ RIKTIGT.

Men för någon som redan har andra diagnoser som Fibromyalgi kan det kännas som “Inte en sak till som är fel på mig”.

Därför är det viktigt att förstå att för många kan ett Funktionellt tillstånd ses som ETT tillstånd med olika beståndsdelar. 

När vi förstår mer om mekanismerna bakom funktionella tillstånd upptäcker vi att de också överlappar varandra starkt. Så när forskningsstudier visar på förändringar i hjärnans funktion vid Fibromyalgi, så överlappar de mycket med förändringar som kan ses vid FNS och IBS. Det finns också överlappning i vilka typer av behandlingar som har visat sig hjälpa, såsom fysioterapeutiska och psykologiska rehabiliteringstekniker, och viss typ av medicinering.

I slutändan är alla lite olika med olika överlappningar till olika funktionella tillstånd och symtom. 

Att förstå att man har en långvarig sårbarhet för funktionella tillstånd i allmänhet kan göra att många förvirrande sjukdomssymtom blir begripliga.

Även om det kan vara svårt att förstå att samma problem yttrar sig på olika sätt, så är det i grunden inte annorlunda än att ha något annat kroniskt tillstånd som astma eller diabetes, vilket man kan lära sig att hantera och kontrollera bättre.

Det kan också skapa hopp. Om du har haft ett funktionellt tillstånd tidigare och tillfrisknat, hur gjorde du då? Finns det lärdomar du kan dra kring hur du kan bemästra det här nya funktionella tillståndet eller din FNS?

Här kommer några exempel:

Exempel 1. En person har överlappning av FNS (bensvaghet), smärta och IBS i ungefär lika omfattning. 

Exempel 2. Här är huvudproblemet långvarig smärta/Fibromyalgi. Men det finns också en lätt svaghet i ett ben ibland och lite mildare IBS-problem. Det handlar fortfarande om samma överlappning, men en typ av funktionell störning dominerar.

Exempel 3. Den här personen har många olika funktionella tillstånd. Du kanske blir förvånad över att se att Migrän står med. Vissa läkare uppfattar detta som kontroversiellt, men migrän handlar också om en störning i funktioner i nervsystemet. Man kan tänka på migrän som en av flera funktionella rubbningar man kan ha. 

Hur är det med överlappning till psykologiska problem? 

Psykologiska problem som ångest och depression är vanliga vid FNS, precis som de är vid nästan alla tillstånd som man ser inom neurologin, som Epilepsi eller Multipel skleros.

Ångest och Depression definieras inte bara genom psykologiska symtom som konstant oro eller att känna sig låg för det mesta, utan också genom fysiska symtom som trötthet och sömnsvårigheter, vilket även ses vid FNS och de flesta andra funktionella tillstånd. 

Du behöver inte ha ett psykologiskt problem för att ha FNS (som vi upprepar på den här hemsidan), men om du har det så kan det hjälpa att förstå hur detta överlappar och samverkar med ditt tillstånd.

Exempel 4. PPPY, Dissociation och Ångest. Alla är olika. Den här personen har en blandning av PPPY, Dissociation och Ångest. Du kan ha enbart PPPY, men som vid de flesta typer av FNS så kommer det oftast tillsammans med andra symtom. 

Exempel 5. Funktionella anfall. Den här personen har funktionella anfall, men också långvarig bäckensmärta som hennes gynekolog bedömer relaterat till ett funktionellt tillstånd. Personen har också posttraumatiskt stresstillstånd, som interagerar ganska mycket med båda tillstånden.

Hur är det med överlappning till andra neurologiska och medicinska tillstånd?

Andra neurologiska och medicinska tillstånd är en av de vanligaste riskfaktorerna för FNS. Vi diskuterar det mer på den här sidan. Men vid överlappning är det ibland viktigt att ta med ännu ett medicinskt tillstånd för att förstå bilden. Tillstånd som Artritsjukdomar, Multipel skleros eller Ehlers Danlos syndrom kan orsaka smärta och trötthet, vilket kan överlappa med ditt funktionella tillstånd, och kanske med en psykologisk problematik, också.

is hemp oil good for anxiety cbd oil natures best dama premium cannabis oil thc cbd oil for sale in us does cbd oil have expiration date does cbd oil help ibs 50 cbd oil joe rogan cbd oil advertisement why do people buy cbd oil does cbd oil make you constipated why would someone reapply cbd oil every two hours cbd oil sick people plus cbd oil vs medical marijuana cbd oil pills for pain neurogenesis cbd oil how many mg of cbd oil should i take does 5 cbd oil show up on drug tests cannabis oil australia legal cbd oil okay for drug test hemp oil or cbd oil for cancer does chongs choice cbd oil help with chronic pain high cbd oil cbd oil to treat kids seizures near me seperating cbd oil from thc cbd oil companies being sued how many ounces in 40 mg of cbd oil wgat conditions are allowable in iowa for cbd oil pain centers in fort wayne with cbd oil cbd oil tincture for sale online mowellen cbd oil flying with cbd oil in europe best cbd oil for multiple sclerosis cbd oil consumer reviews gallon hemp oil most pure cbd oil october 2021 cbd oil for sale in oklahoma how does cbd oil have a negative effect what is cbd oil fo

weight loss success stories keto pills as seen on shark tank modere weight loss orange theory weight loss omega 3 6 9 weight loss free trial for weight loss pills does anemia cause weight loss types of prescription weight loss pills whats the best way to lose weight fast can water pills help lose weight weight loss pills that work fast without exercise underground weight loss pills iodine supplement weight loss diet pills available in mexico bobo weight loss wrestlers diet to lose weight fast metamucil weight loss dr oz weight loss centers houston vaping and weight loss lose weight in college how to lose weight on ketogenic diet average weight loss during ketosis can you eat nuts on keto diet cheapest weight loss surgery how to loose weight without diet pills fast food keto diet keto plus diet shark tank weight loss metabolism booster pills benefits of garlic pills for weight loss how to lose weight fast without pills for free top all natural weight loss pills prescription diet pills in australia diet pills that work like adipex yasmin birth control pill weight loss carb blocking diet pills alcohol on a keto diet 1 a day weight loss pill guaranteed weight loss

natural male enhancement real penis enlargement exercises over the counter viagra alternative at walmart male enhancement penis libido enhancer male large libido how to decrease male libido naturally gnc viagra is there any way to enlarge the male organ increase testosterone supplements natural natural testosterone enhancement pills shark tank totally male enhancement pills black rhino male enhancement reviews compra viagra online super size pills diet increase testosterone levels pills for better erection herbs male enhancement can i increase my testosterone levels naturally medications for sexual dysfunction sexual supplement the best sex male enhancement enhance for him consumer reports testosterone boosters do male enhancement pumps work sudden loss of libido male prolong male enhancement for sale best male enhancement pills to last for 48 hrs complete loss of libido male best sexual stamina supplement vitamins to increase sexual desire can you take birth control pills after sex penis pills that enlarge fast buy viagra online no prescription heart shaped testosterone pills non prescription viagra girl takes testosterone pills viagra cost 2021

home window repair reno replace indoor window sill home window repair bellevue wa window replacement asheville repair windows windows replacement fargo repair single hung windows pella replacement casement windows home window replacement near tampa windows command line replacement average price of window replacement andersen window installation instructions how to replace glass in andersen casement window vinyl window replacement portland double paned window replacement replacement table glass orange county window replacement replacements unlimited sell insulated glass replacement menards replacement window installation can fogged windows be repaired window replacement recommendations window installation diagram home window replacement commercial md window repair norman ok how to replace window molding window air conditioner repair houston how to measure replacement windows residential window repair seattle window sash replacement near me window blind repair sacramento home window screen repair replacement window boston average price of windows for house replacement windows providence pella proline replacement windows home window repair frankford window sill wood repair